Kỳ tuyển sinh
MN
Tuyển sinh lớp Mầm non huyện Bạch Long Vĩ năm học 2024-2025

Từ 22/05/2024 đến 10/06/2024

MN
Tuyển sinh lớp Mầm non quận Hồng Bàng năm học 2024-2025

Từ 22/05/2024 đến 10/06/2024

MN
Tuyển sinh lớp Mầm non quận Ngô Quyền năm học 2024-2025

Từ 22/05/2024 đến 10/06/2024

MN
Tuyển sinh lớp Mầm non quận Lê Chân năm học 2024-2025

Từ 22/05/2024 đến 10/06/2024

MN
Tuyển sinh lớp Mầm Non quận Hải An năm học 2024-2025

Từ 22/05/2024 đến 10/06/2024

MN
Tuyển sinh lớp Mầm Non quận Kiến An năm học 2024-2025

Từ 22/05/2024 đến 10/06/2024

MN
Tuyển sinh lớp Mầm non quận Đồ Sơn năm học 2024-2025

Từ 22/05/2024 đến 10/06/2024

MN
Tuyển sinh lớp Mầm non quận Dương Kinh năm học 2024-2025

Từ 22/05/2024 đến 10/06/2024

MN
Tuyển sinh lớp Mầm non huyện Thủy Nguyên năm học 2024-2025

Từ 22/05/2024 đến 10/06/2024

MN
Tuyển sinh lớp Mầm non huyện An Dương năm học 2024-2025

Từ 22/05/2024 đến 10/06/2024

MN
Tuyển sinh lớp Mầm non huyện An Lão năm học 2024-2025

Từ 22/05/2024 đến 10/06/2024

MN
Tuyển sinh mầm non huyện Kiến Thụy năm học 2024-2025

Từ 10/06/2024 đến 24/06/2024

Chưa có kế hoạch tuyển sinh

MN
Tuyển sinh lớp Mầm non huyện Tiên Lãng năm học 2024-2025

Từ 03/07/2024 đến 22/07/2024

Chưa đến thời gian đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp Mầm non huyện Vĩnh Bảo năm học 2024-2025

Từ 22/05/2024 đến 10/06/2024

MN
Tuyển sinh lớp Mầm Non huyện Cát Hải năm học 2024-2025

Từ 22/05/2024 đến 10/06/2024

MN
Tuyển sinh lớp 1 Tiểu học huyện Bạch Long Vĩ năm học 2024-2025

Từ 22/05/2024 đến 10/06/2024

MN
Tuyển sinh vào lớp 1 Tiểu học quận Hồng Bàng năm học 2024-2025

Từ 22/05/2024 đến 30/05/2024

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh vào lớp 1 Tiểu học quận Ngô Quyền năm học 2024-2025

Từ 22/05/2024 đến 10/06/2024

MN
Tuyển sinh lớp 1 Tiểu học quận Lê Chân năm học 2024-2025

Từ 22/05/2024 đến 10/06/2024

MN
Tuyển sinh vào lớp 1 Tiểu học quận Hải An năm học 2024-2025

Từ 22/05/2024 đến 10/06/2024

MN
Tuyển sinh vào lớp 1 Tiểu học quận Kiến An năm học 2024-2025

Từ 22/05/2024 đến 10/06/2024

MN
Tuyển sinh vào lớp 1 Tiểu hoc quận Đồ Sơn năm học 2024-2025

Từ 22/05/2024 đến 10/06/2024

MN
Tuyển sinh vào lớp 1 Tiểu học quận Dương Kinh năm học 2024-2025

Từ 22/05/2024 đến 10/06/2024

MN
Tuyển sinh vào lớp 1 Tiểu học huyện Thủy Nguyên năm học 2024-2025

Từ 22/05/2024 đến 10/06/2024

MN
Tuyển sinh vào lớp 1 Tiểu học huyện An Dương năm học 2024-2025

Từ 22/05/2024 đến 10/06/2024

MN
Tuyển sinh lớp 1 Tiểu học huyện An Lão năm học 2024-2025

Từ 22/05/2024 đến 10/06/2024

MN
Tuyển sinh vào lớp 1 Tiểu học huyện Tiên Lãng năm học 2024-2025

Từ 08/07/2024 đến 20/07/2024

Chưa đến thời gian đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 1 Tiểu học huyện Vĩnh Bảo năm học 2024-2025

Từ 22/05/2024 đến 10/06/2024

MN
Tuyển sinh vào lớp 1 Tiểu học huyện Cát Hải năm học 2024-2025

Từ 22/05/2024 đến 10/06/2024

MN
Tuyển sinh lớp 6 THCS huyện Bạch Long Vĩ năm học 2024-2025

Từ 22/05/2024 đến 10/06/2024

Chưa có kế hoạch tuyển sinh

MN
Tuyển sinh vào lớp 6 THCS quận Hồng Bàng năm học 2024-2025

Từ 22/05/2024 đến 30/05/2024

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh vào lớp 6 THCS quận Ngô Quyền năm học 2024-2025

Từ 22/05/2024 đến 10/06/2024

MN
Tuyển sinh lớp 6 THCS quận Lê Chân năm học 2024-2025

Từ 22/05/2024 đến 10/06/2024

MN
Tuyển sinh vào lớp 6 THCS quận Hải An năm học 2024-2025

Từ 22/05/2024 đến 10/06/2024

MN
Tuyển sinh vào lớp 6 THCS quận Kiến An năm học 2024-2025

Từ 22/05/2024 đến 10/06/2024

MN
Tuyển sinh vào lớp 6 THCS quận Đồ Sơn năm học 2024-2025

Từ 22/05/2024 đến 10/06/2024

MN
Tuyển sinh vào lớp 6 THCS quận Dương Kinh năm học 2024-2025

Từ 22/05/2024 đến 10/06/2024

MN
Tuyển sinh vào lớp 6 THCS huyện Thủy Nguyên năm học 2024-2025

Từ 22/05/2024 đến 10/06/2024

MN
Tuyển sinh vào lớp 6 THCS huyện An Dương năm học 2024-2025

Từ 22/05/2024 đến 10/06/2024

MN
Tuyển sinh lớp 6 THCS huyện An Lão năm học 2024-2025

Từ 22/05/2024 đến 10/06/2024

MN
Tuyển sinh vào lớp 6 THCS huyện Kiến Thụy năm học 2024-2025

Từ 22/05/2024 đến 10/06/2024

MN
Tuyển sinh vào lớp 6 THCS huyện Tiên Lãng năm học 2024-2025

Từ 22/05/2024 đến 10/06/2024

MN
Tuyển sinh lớp 6 THCS huyện Vĩnh Bảo năm học 2024-2025

Từ 22/05/2024 đến 10/06/2024

MN
Tuyển sinh vào lớp 6 THCS huyện Cát Hải năm học 2024-2025

Từ 22/05/2024 đến 10/06/2024